Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koekjesperpost.nl

Artikel 1 – Identiteit ondernemer
1.    Koekjesperpost.nl is een handelsnaam van de onderneming MSL Health BV. Gevestigd te Hoofddorp. Ons contact e-mailadres is: info@koekjesperpost.nl.

Artikel 2 –Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koekjesperpost.nl en op elke tot stand gekomen  overeenkomst op afstand tussen Koekjesperpost.n en de consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden van Koekjesperpost.nl voor de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Koekjesperpost.nl in te zien zijn en wij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Dit vermeld Koekjesperpost.nl op de website.
2.    Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. Op de website  van Koekjesperpost.nl wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen. Niet alle afbeeldingen op de website zijn van de originele producten.

Artikel 4 – Overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De bestelling heeft pas de geldingskracht van een bindende overeenkomst nadat Koekjesperpost.nl deze middels de opdrachtbevestiging heeft bekrachtigd. De opdrachtbevestiging komt binnen op het e-mailadres die de besteller opgeeft.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Consumenten die een product bij Koekjesperpost.nl bestellen kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

Artikel 6 – De prijs
1.    Elk aanbod bevat informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Op de website van Koekjesperpost.nl staan de prijzen inclusief belastingen vermeld, en de eventuele kosten van aflevering. Alle prijzen zijn in euro’s. De prijs die de consument verschuldigd is staat op de dag van bestelling op de website. Mochten er aanbiedingen van kracht zijn dan staat dit duidelijk vermeld op de website van Koekjesperpost.nl.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1.    Koekjesperpost.nl zal met grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
2.    Tijdens de uitvoering van de bestelling zullen Koekjesperpost.nl en de besteller door middel van e-mail met elkaar communiceren. Koekjerperpost.nl communiceert met info@koekjesperpost.nl.
3.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Koekjesperpost.nl kenbaar heeft gemaakt.
4.    De besteller wordt middels e-mail op de hoogte gehouden van de uitvoering van de bestelling. Een e-mail met de ontvangstbevestiging wordt automatisch verstuurd binnen enkele minuten na voltooien van de bestelling op Koekjesperpost.nl.
5.    Als de besteller de automatische ontvangstbevestiging niet binnen krijgt na enkele minuten na het plaatsen van de bestelling kan dit duiden op een technische storing in het bestel- of betaalproces waardoor Koekjesperpost.nl de bestelling niet zal kunnen verwerken. Mocht dit gebeuren neem contact op via info@koekjesperpost.nl.
6.    De besteller moet ervoor zorgdragen dat alle gegevens waarvan Koekjesperpost.nl tijdens het bestelprocedure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de bestelling direct bij de bestelling worden verstrekt aan Koekjesperpost.nl. Indien besteller deze gegevens niet of onvolledig verstrekt zal de bestelling worden geannuleerd.
7.    Verzending van de bestelling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de betaling ook als dat betekent dat de gewenste verzenddatum overschreden wordt. Indien 5 dagen na de bestelling de betaling niet is ontvangen door Koekjesperpost.nl zal de bestelling vervallen.
8.    Tekst die op de meegestuurde kaart moet komen wordt 1 op 1 overgenomen door wat de besteller heeft aangegeven op het bestelformulier. Het risico op spelfouten ligt bij de besteller.
9.    Wijzingen in de bestelling (bijvoorbeeld de tekst op de kaart) kunnen worden uitgevoerd mits de bestelling nog niet is verzonden. Doorgevoerde wijzingen worden door Koekjesperpost.nl bevestigd per e-mail.
10.    Levering geschiedt enkel na het voldoen van alle betalingsverplichtingen.
Koekjesperpost.nl verstuurt standaard elke bestelling als individueel poststuk, ook als de besteller meerdere producten gelijktijdig bestelt voor hetzelfde afleveradres. Mocht de besteller dit anders willen dan gelieve contact opnemen via info@koekjesperpost.nl .De meerkosten voor een andere verzendwijze zijn voor rekening van de besteller.
11.    Het pakketje dat met brievenbuspost wordt bezorgd heeft de maximale afmetingen van 210x150x27 mm (A5). De hoogte van de verpakking is de maximale hoogte die PostNL toestaat voor brievenbuspost. De afmetingen van een brievenbus zijn 380x265x32 mm.
Bij een te kleine brievenbus van de ontvanger kan het voorkomen dat de bestelling niet afgeleverd wordt. Heeft besteller reden tot aanname dat de gleuf van de brievenbus op het afleveradres kleiner is dan kiest deze een alternatief afleveradres.
12.    Koekjesperpost.nl biedt het product voor bezorging binnen Nederland altijd aan via PostNL op de afgesproken verzenddag (maandag tot en met vrijdag) voor 17.00 uur. PostNL stelt dat vrijwel alle brievenbuspost de volgende dag wordt bezorgd, maar garandeert dat niet. De besteller dient bij het opgeven van de verzenddatum zelf het risico van vervroegde of verlate bezorging in te schatten. Koekjesperpost.nl is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
13.    Als een product niet voorradig is stelt Koekjesperpost.nl de besteller hiervan per e-mail op de hoogte. Koekjesperpost.nl stelt in deze e-mail een nieuwe termijn voor levering voor. Indien de besteller hiermee niet akkoord gaat, kan deze de bestelling annuleren en zal de betaling worden teruggestort.
14.    Wil de besteller een pakketje naar het buitenland laten versturen neem dan contact op met Koekjesperpost.nl via info@koekjesperpost.nl. Koekjesperpost.nl informeert de besteller via e-mail over eventuele afwijkende levertijden en prijzen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1.    Koekjesperpost.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor overschrijding van de indicatieve bezorgduur door PostNL.
2.    Koekjesperpost.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet afleveren van het product in verband met een te kleine brievenbus op het bezorgadres, ook niet als de besteller niet op de hoogte was van dit afwijkende formaat.
3.    Koekjesperpost.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van reacties geplaatst in media van welke aard dan ook door bestellers of ontvangers van het product. Tevens is Koekjesperpost.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die reacties ten gevolg kunnen hebben.
4.    Koekjesperpost.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van en/of taal- en typefouten in de persoonlijke boodschap bij het product van de besteller aan ontvanger(s).
5.    Koekjesperpost.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schendingen van copyright, auteursrecht, merkbeschermingen in persoonlijke boodschappen bij het product van besteller aan ontvanger(s).
6.    Zonder de draagwijdte van deze algemene voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding of ze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet levering van producten of een andere reden – het bedrag overschrijden dat betaald is voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding.

Artikel 9- Klachten en Geschillen
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden via e-mail aan Koekjesperpost.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.    Indien de besteller een  klacht over het product of de levering heeft legt deze dit voor  aan Koekjesperpost.nl. Koekjesperpost.nl zal de besteller een passende oplossing bieden.
3.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MSL Health BV en Koekjesperpost.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Koekjesperpost.nl en de besteller zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 10 – Privacy en persoonlijke gegevens
1.    Alle in het kader van de bestelling verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Koekjesperpost.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van de bestelling.
2.    Koekjesperpost.nl behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de besteller te gebruiken voor het verstrekken van informatie over producten en diensten van Koekjesperpost.nl.
3.    Koekjesperpost.nl behoudt zich het recht voor om op verzoek van de ontvanger van een product met een anonieme afzender de naam van de besteller kenbaar te maken aan de ontvanger.

31-03-2020